Isem: Ina Robinich

Meta u fejn Twelidt: 12-03-79 Pieta

Fejn Toqghod: Marsascala

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/irobinich?fref=ts

Kanzunetta : Inhobbok Kif Int

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=jA2ZJtCe_jY&sns=fb

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
Kelli Xi 9 snin waqt Il-Prize day ta` l-Iskola

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Waqt Kuncert gewwa l-Birgu Waterfont meta tilef hajtu kif kien ghadu niezel minn fuq il-Palk il-mibki u qatt minsi Mario Ellul. Esperjanza li qatt mhu ser ninsa bhal kantanti shabi l-ohra.

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
L-Ispirazjoni tieghi bhalissa huma l-istudenti tieghi ghax bit-talent taghhom nibqa nahdem fuq progetti godda fejn huma jiksbu aktar tahrig u esperjenzi
li zhur ser jghinhom ghal karriera.

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Bruno Mars

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
Dazgur li hija importanti. Ghandna l-lingwa taghna Maltija u nuzawha mhux hawn minn jisthi ikanta bil-malti sfortunatament.

Ikla Maltija favorita: Hut ta` kull tip

Ikla barranija favorita: Ikla Griega

Xarba favorita: Inbid

Pajjiz favorit: Amerika

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: In-Nuccali tax-Xemx

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Shabi tax-xoghol F`gheluq snini organizzawli ikla. Jien ghidtilhom li ser nasal tard ghax dak inhar kelli xi rehearsals u kont sejra tard. Qaluli il-Waterfront u semmewli restaurant partikolari. Kif lestejt mir-rehearsals mort biex niltaqgha maghhom il-Waterfront tal-Belt nigri u ndur kull hanut u r-restaurant li qaluli ma stajt insibu mkien. Wara xi sija u nofs tard cempilt.........ovjament kienu ser jieklu l-mobile bil-guh u kienu qed jistennewni bil-bziezaq f`idejhom l-Waterfront tal- Birgu.


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS