Isem: Nadine Fenech

Meta u fejn Twelidt: 25/10/1981 u twelidt Pieta

Fejn Toqghod: Il Fgura

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/nadine.chircop?fref=ts

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/10-il-biza-u-jien

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Kelli 8 snin u dak iz zmien kuginti kienet tahdem bhala infermiera Saint Lukes u kien wasal il mieled u kienu ha jaghmlu bhal attivita ghal is staff kollu. Kuginti min dejjem emmnet li kelli vuci tajba ghallura ddedikat hafna hin biex taghllimni d diska ETERNAL FLAME sabiex inkanta dak inhar. Wasal dak inhar u mort tajjeb hafna ghax wara kulhadd avicina u qal il kuginti ; KEMM TKANTA BIL QALB!!

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Ma ninsa qatt meta kantajt go funeral ta guvni li kont nohrog mieghu. Ohtu u l familjari tieghu baqaw jirispettawni hafna u xtaqu lili nkantalu. Malli dahhlu bih hassejt qisu xi hadd qabani min ghonqi u kont ha nikrolla l ahhar u nieqaf inkanta pero dort f daqqa u minflok harist lejn il kurcifiss u rnexxieli nkompli.

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Huma tnejn.. Celine Dion u Eminem

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Celine Dion

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva hija mportanti hafna li naprezzaw l lingwa sabiha taghhna, fl ahhar mill ahhar hija l lingwa taghhna , lingwa li taghti gost lill hafna maltin u anka barranin .D diski maltin b sahhithom daqs id diski barranin, hemm bzonn promozzjoni akbar milli hawn biss.

Ikla Maltija favorita: Kosksu

Ikla barranija favorita: Cinis

Xarba favorita: Pinacolada cocktail

Pajjiz favorit: America

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Il make up powder


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS