Isem: Josuel Grech

Meta u fejn Twelidt: 28 ta' Lulju 2000 fl-isptar San Luqa

Fejn Toqghod: Iklin

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/josuel.grech

Kanzunetta : Ritmu

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=pzb0SE5_76E

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Fuq programm televiziv fis-sajf


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Meta waqt li kont qieghed inkanta kont qed indur man-nies u zlaqt ghal dahri !


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
Il-kantant leggendarju Elvis Presley


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Elvis Presley


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva , ghaliex b'hekk inkunu qeghdin inzommu il-lingwa hajja u b'hekk tkun tista twassal messagg b'mod iehor.


Ikla Maltija favorita: Minestra

Ikla barranija favorita: Pizza


Xarba favorita: Ilma (m'hawnx ahjar)


Pajjiz favorit: Ingilterra


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog:
Nahseb fil-hajja moderna tal-lum nista nghid li il-mowbajl

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna : Waqt li kont qieghed animatur waqt festin ta' gheluq snin ta' tfajjel zghir kelli bzon nilbes xi kostum u saqsejt lill familjari ta' dan it-tfajjel biex nara fejn stajt inbiddel dan u waqt li kont qieghed ninza il-hwejjeg nara qattusa li kienet "pet" ta din il-familja hierga minn bieb li kien jaghti ghat-triq u waqt li bdejt nippanikkja kelli nohrog f'nofs ta' triq bil-hwejjeg ta' taht nigri wara din il-qattusa biex naqbada u waqt li xi nies fit-triq bdew jidhku nissielet maghha irnexxili naqbadha u indahhalha lura fid-dar u inkompli qisu qatt ma kien xejn .


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS