Isem: Graziella Vella

Meta u fejn Twelidt: 29/4/94 Haz-Zabbar

Fejn Toqghod: Hal-Balzan

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/Graziella.Vella.Official/?ref=aymt_homepage_panel

www.youtube.com/watch?v=uAuEBtuwBog

Kanzunetta : Ahwa Maltin, Ahwa Ghawdxin

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=tlgfMBQ0oQg

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Kellhi 5 sinin fil-kor ta Doreen Galea

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Is-sajf l-ghadda waqt l-ghanja tal-poplu. Kont ili zmien nohlom li xi darba nitla fuq dak il-palk.

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Beyonce

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Ella Eyre

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva. Hija lingwa unika u nghamlu tajjeb jekk ma nhalluwhiex tintesa.

Ikla Maltija favorita: Seafood

Ikla barranija favorita: Chinese

Xarba favorita: Li tkun basta friska

Pajjiz favorit: Londra

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Kelli xi 15 –il sena u kont immur it-teen parties li kienu jsiru darba f’gimghatejn. Darba kont qieghda nizfen ma shabi u ma nafx kif wehlitli it-takkuna fi sprall u ghamilnha xi 5 minuti nissaraw mat-takkuna tieghi jiena u habibti ghax ovjament ma kelliex hsieb li mmur id-dar b’ zarbuna wahda jew hafja. U kif ezatt qlajnih, iz-zarbun harab min idi u laqghat guvni li dak iz-zmien kien vera joghgobni. Min dakinhar la qatt ma tlajt bit-takkuna f xi party u wisq anqas ergajt rajt lil dal-guvni li kien jogghobni vicin tieghi.


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS