Isem: Neville Refalo


Meta u fejn Twelidt: 17/07/1978 u twelidt l-Pieta’


Fejn Toqghod: H’Attard


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/neville.refalo

Kanzunetta : Wasal iz-Zmien

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=FxEuGMY7H5c

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Kien festival zghir lura xi hmistax-il sena ilu fejn kont tlajt ghall-ewwel darba nkanta fuq palk. Kienet esperjenza differenti ghalija peress li jien persuna misthija pero’ ma jiddispjacini xejn.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Hemm hafna mumenti sbieh pero’ l-isbah mumenti huma dawk meta jkollok folla kbira quddiemek li tarahom jiehdu pjacir bik u jkomplu mieghek billi jkantaw b’mod aktar b’sahhtu minni stess.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Il-kantant li dejjem ispirani huwa Freddie Mercury tal-grupp Queen. Ghalija huwa l-ikbar genju muzikali u l-ahjar showman li qatt kien hawn.


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Kif ga ghidt Freddie Mercury


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Importanti hafna! Il-lingwa Maltija hija l-lingwa taghna u ghalhekk kull kanzunetta li tohrog b’din il-lingwa hija wirt li l-kantant/kompozitur/awtur ihalli ghall-generazzjonijiet ta’ warajh. Ahna kburin li ahna Maltin u ghalhekk ghandna nkunu kburin bl-istess mod bil-muzika Maltija.


Ikla Maltija favorita: Patata l-forn
Ikla barranija favorita: Ikel Indjan jew Ciniz


Xarba favorita: Ilma


Pajjiz favorit: Londra (Ingilterra)


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Ovvjament il-kartiera u l-mobile


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS