Isem: Graziana Axisa


Meta u fejn Twelidt: 8 ta' Settembru 1986

Fejn Toqghod: Żabbar


Website / Facebook / Twitter You Tube Links: Graziana Victoria Axisa (Facebook)

www.facebook.com/grazianavictoria.axisa?fref=ts

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/12-id-dieher


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: L-ewwel esperjenza ta kant f hajti kienet proplju l-iskola Secondarja meta kont Form 3 kont parti mil-kor tal-iskola u kont ukoll naghmel parti mil-kor tas-Salib imqaddes ġewwa Haz-Zabbar. Wara meta kelli 14-il sena bdejt ukoll niehu sehem f' festivals zghar.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Mument li ma ninsa qatt huma meta intazilt minn 118 kantant ġewwa Malta biex inkun parti min Rockestra 2014. Kien mument spettakolari li ma ninsa qatt.Kantajna f żewġ serati u l-udjenza numeruza kbira li kien hemm quddiemna fiż-żewġ serati ma ninsijha qatt. Kont emozzjonata hafna u kienet esperjenza unika.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Hemm hafna kantanti li lili jinspirawni. Qatt ma nisma kantant wiehed jew tip ta generu wiehed. Fost dawn il-kantanti hemm Jessy J, Skunk anansie, Kiesza, Adam Levine (lead singer tal-Maroon 5), Alessandra Amorosa.

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Nahseb li iva hija importanti li jibqa ikollna kanzunetti bil-Malti, biss ma nibqawx biss niktbu temi negattivi jew ta' dwejjaq ghax inhoss li ahna il-Malti ghandna daqxejn din it-tendenza. Huwa tajjeb li inkomplu inkabbru il-lingwa Maltija u naghlmuha anki lit-tfal liz-zghar ukoll fl-iskejjel taghna u tajjeb li ninkludu il-kanzunetti Maltin anki waqt il-lezzjonijet. Ghandna inkunu kburin bil-lingwa taghna u ma nhalluwiex tinbidel matul iz-zminijet.


Ikla Maltija favorita: Hobz biż-żejt

Ikla barranija favorita: Lasagna


Xarba favorita: sangrija


Pajjiz favorit: Grecja


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Make up u id-djarju


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: Ifehem jien kollni praspar infatti fuq ix-xoghol (jiena nahseb bhala LSA) tant it-tfal ihobbuni, ghax inkun qisni wahda minnhom. Xi waqa minn fuq xi bankina ma toqosx,u storja riċenti li qed niftakar hi meta kelli inkanta go tieġ u mort niccekja bhas-soltu l-provi tal-gharajjes. Kont qed inkellem l-gharusa u qed nghidilha ċerti affarijiet importanti. Fil-fatt ma kienet l-gharusa xejn iżda kienet ohtha u kont ili ftit inparla maghha


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS